Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door het bezoeken en / of gebruiken van www.YounGold.nl en de ermee verbonden sites www.YounGoldAcademy.nl, www.youngmeetsold.nl, www.YounGold.tv, www.heartforhuman.nl en www.YounGoldProjects.nl (waaronder begrepen de homepages en de gehele websites, hierna te noemen de "Site"), accepteert u en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en condities. Lees dit document aandachtig door. Als u vragen heeft over de Algemene Voorwaarden, neem dan contact op YounGold via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Acceptatie van de Algemene Voorwaarden en wijzigingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Site en / of alle diensten die door YounGold (gezamenlijk met de Site en alle inhoud daarin opgenomen, hierna te noemen de "Diensten"), met inbegrip van maar niet beperkt tot, de toegang tot prikborden, uw persoonlijke pagina en andere functies. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Diensten.

YounGold mag deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen en aanpassen. Controleer de Site voor het gebruik van de diensten om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht in deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze (toekomstige) veranderingen in de Algemene Voorwaarden, dan dient u uw inschrijving bij YounGold onmiddellijk beëindigen (i) door middel van kennisgeving aan YounGold dat u niet bereid bent om de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden te accepteren, of (ii) door het stopzetten van uw gebruik van de Diensten door uw account op te heffen. Uw voortgezet gebruik van de Diensten bevestigt uw acceptatie van deze Algemene Voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan.

Van tijd tot tijd kan YounGold de Algemene Voorwaarden uitbreiden met aanvullende voorwaarden met betrekking tot specifieke inhoud of gebeurtenissen ("Aanvullende Voorwaarden"). Deze kunnen worden geplaatst op de Site. U kunt ze bekijken in verband met deze specifieke content of gebeurtenissen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat zulke aanvullende voorwaarden hierbij door verwijzing zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

Registratie-informatie / Privacy Policy

Als u zich aanmeldt voor de Diensten, wordt u gevraagd om YounGold te voorzien van de volgende gegevens: uw naam, e-mail adres, woonplaats, geslacht, leeftijd, gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om YounGold te voorzien van aanvullende informatie die kan omvatten, maar is niet beperkt tot: uw postadres, opleiding, burgerlijke staat, en de werkgelegenheid status.

Alle informatie die u is verstrekt of is verzameld door YounGold of derden tijdens een bezoek van u aan de Site is onderworpen aan de voorwaarden van YounGold 's Privacybeleid, dat hierbij is opgenomen door verwijzing ernaar. Klik hier als u het YounGold Privacybeleid wilt lezen.

YounGold behoudt zich het recht om u diensten van derden en producten te adviseren op basis van de voorkeuren die u tijdens het registratieproces en bij later gebruik hebt aangegeven.

Wijzigingen van de Diensten

YounGold kan, naar eigen goeddunken Diensten wijzigen of staken met of zonder kennisgeving aan u en zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde partij. U accepteert dat YounGold het recht heeft om de inhoud of de technische specificaties van elk aspect van de Diensten op elk moment aan te passen. Voorts accepteert u dat dergelijke veranderingen kunnen veroorzaken dat u niet in staat om de Diensten te openen.

Eigendomsrechten

De Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, de inhoud, foto's, video, audio en afbeeldingen daarop opgenomen, en de andere diensten zijn beschermd door bepaalde eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd). U gaat ermee akkoord dat YounGold de enige en exclusieve eigenaar is van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten, inclusief, zonder beperking, alle eigendomsrechten daarop betrekking hebbende. U stemt ermee in zich te houden aan alle van toepassing zijnde auteursrechten, handelsmerken en andere wetten, alsmede eventuele aanvullende verklaringen inzake auteursrecht of beperkingen in de Diensten. "Eigendomsrechten" betekent alle van de volgende: (a) alle rechten met behulp van alle technologieën, elektronische of op andere wijze, en of nu bekend of later gemaakt, in verband met werken van auteurs in het Universum, met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooien, ontwerpen, auteursrechten, morele rechten, masker werken, algoritmen en andere industriële eigendomsrechten; (b) merk- en de handelsnaamrechten en soortgelijke rechten en alle zakelijke goodwill daarmee verbonden, (c) handelsgeheimrechten, (d) alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten (van elke soort en aard in het hele Universum en nu bekend of later gemaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot, logo's, "verhuur" rechten, rechten van publiciteit, en het recht op bezoldiging), ongeacht of die ontstaan van/uit rechtswege, contract, licentie, verdrag of anderszins, en (e) alle registraties, initiële toepassingen, verlengingen, uitbreidingen, voortzettingen, afgeleiden of heruitgaven hiervan nu of later van kracht (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle rechten in enig van het voorgaande).

Content

Behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan en / of op schriftelijk verzoek van YounGold, mag u noch materialen op de Site plaatsen, noch materialen van de Site kopiëren, reproduceren, doorgeven, distribueren, publiceren, commercieel te exploiteren of op andere wijze over te dragen. Door het plaatsen van inhoud of ander materiaal zoals uitdrukkelijk toegestaan en / of op verzoek van YounGold, eventueel voorzien van uw gebruikersnaam, op een openbaar gedeelte van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot prikborden, forums, wedstrijden en chatrooms, verleent u YounGold en haar relaties een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve wereldwijde licentie om deze materialen (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, in sublicentie te geven, te distribueren, publiekelijk uit te voeren en weer te geven in welke vorm, media of technologie die nu bekend of later ontwikkeld ook, zonder enige beperking op basis van morele rechten daarop betrekking hebbende. U verklaart en garandeert YounGold dat u eigenaar bent van het materiaal en / of op andere wijze alle rechten heeft die nodig zijn om de bovenstaande licentie te verlenen. U staat ook toe dat alle andere gebruikers van de Site uw materiaal lezen, weergeven, bekijken, opslaan en reproduceren voor persoonlijk gebruik. YounGold behoudt zich het recht voor om alle content of materialen geplaatst door u en / of andere gebruikers van de Diensten die YounGold, naar eigen goeddunken, beledigend of ongepast acht, te verwijderen.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen die hier mee in strijd zijn, door inhoud aan te leveren op een prikbord, chatroom, cirkels, vraag en antwoord forums, sweepstakes, wedstrijden of enig ander gebied op de Site, geeft u hierbij uitdrukkelijk toestemming aan YounGold om u te identificeren de persoon die heeft bijgedragen aan dergelijke inhoud, in elke publicatie in welke vorm, media of technologie die nu bekend of later ontwikkeld, in relatie tot de inhoud, tenzij u YounGold hiertoe schriftelijk en ten tijde van het versturen de inhoud anders informeert.

Beperkingen op het gebruik

U mag geen gebruik maken van de Diensten voor illegale doeleinden of op enige manier die onverenigbaar is met deze Algemene Voorwaarden. Ook is uw toegang tot en gebruik van de Diensten onderworpen aan alle van toepassing zijnde internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving. U stemt ermee in de Diensten te gebruiken uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel gebruik en voordeel, en niet voor wederverkoop of andere doorverkoop, of het gebruik door of ten behoeve van, een andere persoon of entiteit. U verklaart dat u deze Site of Diensten niet te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden of om overzichten of andere gegevens op basis van de diensten samen te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YounGold. U mag de handelsmerken, logo's en / of dienstenmerken van YounGold niet gebruiken voor enig doel zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van YounGold. U stemt ermee in niets te wijzigen, te verplaatsen, te verwijderen of op andere wijze de informatie en andere content op deze site veranderen.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is toegestaan door YounGold is het u niet toegestaan Diensten en / of de Site te kopiëren, reproduceren, opnieuw compileren, decompileren, demonteren, reverse-engineeren, distribueren, publiceren, vertonen, uitvoeren, wijzigen, uploaden, daarvan afgeleide werken maken, versturen, verkopen, in licentie of op een andere wijze exploiteren, behalve dat u materiaal mag downloaden van de Diensten en / of een gedrukte kopie maken voor uw eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik, mits u alle auteursrecht en andere eigendomsrechten daarin in takt laat. U mag geen spam sturen of ongevraagde mailings naar een persoon of rechtspersoon met daarin handelsmerken, handelsnamen, logo's en / of dienstenmerken van YounGold.

Beperkte licentie / rechten voorbehouden

U verkrijgt geen enkel recht of licentie in of op de Diensten en / of enig ander YounGold Eigendomsrecht anders dan het beperkte recht voor de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Met uitzondering van de beperkte licentie die uitdrukkelijk wordt toegekend, worden alle huidige en toekomstige eigendomsrechten in en van de Diensten voorbehouden aan YounGold.

Diensten van derden

U kunt van tijd tot tijd producten en / of diensten van derden via de Site betrekken of gebruiken ("Diensten van Derden"). YounGold geeft geen garanties of verklaringen dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot eventuele diensten van derden. U zult niet overwegen YounGold, noch zal YounGold worden beschouwd, als partij bij transacties met betrekking tot diensten van derden, al dan niet YounGold.nl kan een of andere vorm van inkomsten of andere beloning hebben ontvangen in verband met de transactie, noch zal YounGold.nl aansprakelijk voor alle kosten of schade die voortvloeit uit of verband houdt met, direct of indirect, van de diensten van derden.

YounGold kan links bevatten naar andere websites door de Site. Als u doorlinkt naar en / of zich toegang verschaft tot een andere website dan de Site, worden uw rechten en verplichtingen met betrekking daartoe, beheerst door de algemene voorwaarden, policy en andere voorwaarden die op deze websites van kracht zijn.

Registratie en Account maken

Als onderdeel van de registratie en maken van een account nodig om toegang tot bepaalde delen van de Diensten te verkrijgen, moet u een gebruikers-ID ("userid") en een wachtwoord aanmaken. U geeft YounGold bepaalde registratie-informatie, die moet juist zijn en door u van tijd tot tijd bijgewerkt. U zult niet (i) een userid selecteren die al gebruikt door een andere persoon in verband met de Diensten, (ii) gebruik maken van een userid waarop een andere persoon heeft Eigendomsrechten zonder toestemming van die persoon, of (iii) gebruik maken van een userid of wachtwoord dat YounGold, naar eigen goeddunken, beledigend of ongepast acht. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. U stelt YounGold onmiddellijk in kennis wanneer een bekend of vermoedelijk onbevoegd gebruik (en) van uw account heeft plaats gevonden, of een bekend of vermoedelijk inbreuk op de veiligheid, met inbegrip van verlies, diefstal of niet-toegelaten verspreiding van uw wachtwoord of creditcardgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor alle gebruik en activiteit op uw YounGold account, met inbegrip van maar niet beperkt tot het account te gebruiken door een derde partij die door u is gemachtigd uw gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken. Elke frauduleuze, beledigend of anderszins illegale activiteit kan redenen zijn om uw account te beëindiging, naar YounGold 's eigen goeddunken, en YounGold kan dergelijke zaken doorverwijzen naar de wettelijke instanties. U kunt uw account op elk gewenst moment beëindigen. U bent verantwoordelijk voor alle kosten tot aan het moment dat het account wordt beëindigd.

Afwijzing van garanties

Ondanks alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, worden de Diensten verleend "AS IS" en met alle fouten. YounGold geeft, en u ontvangt, GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES, of anderszins. YounGold.nl wijst alle andere garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties voor geschiktheid voor een bepaald doel, beschikbaarheid, beveiliging, eigendom en niet-inbreuk, tijdigheid, veiligheid, vrij van fouten en virussen, en / of het niet verlenen van passende ondersteuning voor diensten, af. YounGold geeft geen garantie dat de Diensten vrij zijn van onnauwkeurigheden, fouten, bugs, onderbrekingen of een andere programma beperking. Het volledige risico van het gebruik van de Diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders door YounGold schriftelijk overeengekomen, is YounGold niet verplicht om fouten of andere service problemen die voortvloeien uit het voorgaande te repareren of weg te nemen.

YounGold.nl geeft geen garantie dat de Diensten aan uw specifieke eisen voldoen, geschikt zijn voor een bepaald doel, met inbegrip pre-employment screening, matching, begeleiding of als een voorspeller van competenties of gedrag; evenmin geeft YounGold enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Diensten.

U begrijpt en u gaat er mee akkoord dat YounGold niet de juistheid of volledigheid van alle informatie met betrekking tot de Diensten garandeert. YounGold is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten van het gebruik van de Diensten.

Door bepaalde geclassificeerde en persoonlijke reclame toe te staan, geeft YounGold geen garantie in welke vorm dan ook met betrekking tot de juistheid van de inhoud of de geschiktheid van het onderwerp van een dergelijke boodschappen. Door het plaatsen van een persoonlijke of geclassificeerde boodschap op YounGold, belooft u dat de inhoud van uw boodschap correct is en dat u YounGold vrijwaart tegen alle vorderingen die voortvloeien uit uw boodschap. Door te reageren op een geheime of persoonlijke boodschap op de Site doet u afstand van elke claim en alle vorderingen op YounGold voor schade ontstaan door deze boodschap of uw vertrouwen op de beweringen in deze boodschap.

Beperking van aansprakelijkheid

Youngold.nl is niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, of gevolgschade (inclusief schade voor het verlies van handel, verlies van gegevens of winsten of investeringen, of dergelijke), op een of andere wijze verband houden met, het gebruik of de prestaties van de Diensten, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de Diensten, of het niet het verlenen van de Diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de diensten en / of deze Algemene Voorwaarden, noch op basis van contractbreuk, inbreuk op garantie, (inclusief nalatigheid, productaansprakelijkheid of anders), de kosten voor deksel, of enig ander geldelijk verlies als gevolg van het gebruik van of niet kunnen de diensten of het niet support daarvoor verstrekken, zelfs als YounGold de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade en zelfs als een oplossing dit document aangegeven is vastgesteld dat zij niet tot het doel te gebruiken. Youngold 's aansprakelijkheid ten opzichte van u op basis van deze algemene voorwaarden en / of met betrekking tot de diensten is nooit meer dan het totale bedrag dat u daadwerkelijk YounGold heeft betaald voor de diensten tijdens de twaalf (12) maanden voor de datum waarop YounGold in kennis is gesteld.

Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord YounGold, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, aandeelhouders en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke en alle claims, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schade en / of kosten, met inbegrip redelijke advocaatkosten en getuige-deskundige kosten, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de Diensten en / of schending van deze Algemene Voorwaarden door u en / of gebruikers van uw account op de site, inclusief, zonder beperking, alle claims die voortvloeien uit de inhoud of andere materialen geplaatst op de site door u of de inbreuk door u, of een andere gebruiker van uw account, van eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of rechtspersoon.

Beëindiging

Zowel u als YounGold kan de Algemene Voorwaarden met of zonder reden onmiddellijk beëindigen op elk tijdstip. U kunt de Algemene Voorwaarden beëindigen door het stopzetten van alle gebruik van de Diensten en het vernietigen van alle materialen verkregen van de Diensten. Bij beëindiging door u of na opzegging door YounGold, dient u al het materiaal verkregen van de Diensten en eventuele kopieën daarvan snel te vernietigen. Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als ook geldig na de beëindiging hiervan, zijn na beëindiging van deze Algemene Voorwaarden om welke reden nog steeds van kracht.

Toepasselijk recht / Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Door gebruik te maken en / of inschrijving voor de Diensten, stemt u ermee in en onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van Nederland voor alle handelingen die voortvloeien uit of verband houden met de Diensten en / of deze Algemene Voorwaarden.

Rechtsmiddelen voor gevallen van deze Algemene Voorwaarden / voorlopige voorziening

In het geval dat YounGold bepaalt, naar eigen goeddunken, dat u een deel van deze Algemene Voorwaarden geschonden, of uw gedrag ongepast is voor de Site, behoudt YounGold zich het recht voor, zonder enige beperking van een en alle andere rechten en YounGold ter beschikking staande rechtsmiddelen onder toepasselijk recht, om (i) u te waarschuwen via e-mail dat u deze Algemene Voorwaarden hebt geschonden, (ii) alle content die door u of uw vertegenwoordiger(s) op YounGold is geplaatst te verwijderen; (iii) uw inschrijving bij YounGold te beëindigen; i(v) melding maken bij en / of content doorspelen aan en / of volledig samenwerken met het juiste wettelijke instanties voor verdere actie; en / of (v) elke andere handeling die YounGold op zijn plaats acht.

U erkent dat het onmogelijk of onvoldoende zou zijn al YounGold 's schade te meten en te berekenen voor de schending van een aantal bepalingen van deze overeenkomst. Dus, wanneer u een van de hieronder begrepen verplichtingen schendt of dreigt te schenden, anders dan inbreuk op de betaling de vervaldag, heeft YounGold het recht, zonder een feitelijk geleden schade te laten zien of te bewijzen, tot een tijdelijke beperking, en zal daarna het recht worden toegepast voor een voorlopige voorziening, definitief bevel en / of om dwingende specifieke prestatie, om de schending van uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden te voorkomen. Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden uitgelegd als een verbod voor YounGold op uit te oefenen of het verkrijgen van andere rechtsmiddelen anders waarover hij beschikt voor een dergelijke feitelijke of dreigende inbreuk, onder meer het herstel van de schade.

Overdracht

YounGold mag de rechten en verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden en op dergelijke overdragen. YounGold kan worden ontheven van verdere verplichtingen. U mag niet overdragen, delegeren of anderszins enig recht ingevolge deze Algemene Voorwaarden overdragen, om welke reden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YounGold, dit kan worden geweigerd naar het eigen goeddunken van YounGold (elke poging door u aan te wijzen, delegeren of over te dragen rechten krachtens deze Algemene Voorwaarden, hetzij door contract, statuut, corporate fusie van welke aard ook, voorschrift of rechterlijk bevel, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YounGold zal vernietigbaar zijn naar YounGold’s eigen goeddunken).

Juridische kosten

De winnende partij in een juridische vordering van een partij bij deze verordening ten opzichte van de andere om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen heeft het recht (zoals bepaald door een bevoegde rechtbank), in aanvulling op alle andere rechten en rechtsmiddelen die het kan hebben, op vergoeding van haar kosten, inclusief gerechtelijke kosten en redelijke advocaat en getuige-deskundige vergoedingen kosten.

Autoriteit

U verklaart en garandeert YounGold dat u het gezag en alle benodigde rechten om bij YounGold registreren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden heeft. Als u jonger bent dan 18, kunt u gebruik maken van de Diensten met toestemming en betrokkenheid van een ouder of voogd. YounGold behoudt het recht om naar eigen goeddunken, om diensten te weigeren, accounts en / of te bewerken of te verwijderen van de Diensten. Indien u jonger bent dan 13 jaar, mag u geen gebruik van de Diensten.

Deze Algemene Voorwaarden bevat de volledige overeenkomst tussen u en YounGold betreffende het onderwerp hierin. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande communicatie, discussies, onderhandelingen, voorgestelde overeenkomsten en alle andere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hierin, zowel schriftelijk als mondeling.

Kosten

YounGold behoudt het recht om naar eigen goeddunken, te allen tijde kosten, toeslagen en / of lidmaatschapvergoedingen in rekening brengen in verband met de Diensten door dertig (30) dagen van tevoren u daarvan in kennis te stellen.

Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden is ongeldig of onuitvoerbaar blijkt door een bevoegde rechtbank, zal die bepaling worden geïnterpreteerd en uitgevoerd voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving en de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en verder volledige van kracht blijven.

Afdrukken E-mail